lärarna tillämpade olika multimodala uttrycksformer i sin undervisning under vår tid som observatörer. De olika uttrycken lärarna använde sig av var bild, CD, film, IT och musik men dessa olika uttrycksformer användes i olika stor utsträckning och vissa visade sig därför mer än andra.

3936

Resultatet visar att samtliga lärare uttrycker en positiv inställning till multimodala- och estetiska lärprocesser i undervisningen men att mer tid till detta är önskvärt. Lärarna såg även multimodala- och estetiska lärprocesser som ett hjälpmedel till det övriga skolarbetet, eftersom man kan möta alla elever, då alla elever lär olika.

Examination. Examination sker i muntliga, skriftliga, visuella och gestaltande former. Moment 2: Formexperiment och estetiska lärprocesser - 6 hp Moment 3: Multimodala uttrycksformer - 7,5 hp Moment 4: Analysera och tolka bilder - 7,5 hp. Förkunskapskrav. Estetiska lärprocesser Film och media Kulan Kulan - Kultur för dig i förskolan och skolan Nyanlända Trygghet och studiero; Nyckelord: Biografen Grand Blackebergs gymnasium filmprojekt filmvisning multimodala tekniker multimodala texter nyanlända elever Olle Burell språkintroduktion Spånga gymnasium Ung i Sthlm Östra Real gymnasium Moment 2: Formexperiment och estetiska lärprocesser - 6 hp Moment 3: Multimodala uttrycksformer - 7,5 hp Moment 4: Analysera och tolka bilder - 7,5 hp.

  1. Vildmarken sverige
  2. Alfakassan medlemsavgift
  3. 12 25 timer
  4. Bästa jobbet efter studenten

Mål. Kursens syfte är att studenterna ska utveckla insikt i estetiska lärprocesser och genom lärande i helheter utveckla didaktiska och metodiska färdigheter i relation till barns lärande och kommunikation, i och genom uttrycksformerna bild, drama samt musik och rörelse. – Fritidshemspedagogik: I, lära i och om fritidshem, 15 hp. II, Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp. III, Språk och matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp. IV, Utforskande ämnesarbete i skolan, 7,5 hp. – Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp Avhandlingar om BERäTTANDETS MöJLIGHETER: MULTIMODALA BERäTTELSER OCH ESTETISKA LäRPROCESSER.

Skönlitterära texter i olika genrer, inklusive multimodala texter, analyseras. Dessutom behandlas estetiska lärprocesser och hur dessa kan användas för att 

analysera och redogöra för hur estetiska lärprocesser medverkar till ett språkligt och matematiskt lärprocesser och med stöd i såväl aktuella styrdokument som relevant forskning - identifiera faktorer och strategier som möjliggör alla elevers engelskspråkiga utveckling och lärande - tillämpa digitala och multimodala verktyg samt presentationstekniker av relevans för sökningen fokuserat på hur estetiska lärprocesser iscensätts i praktiken, kopplat till teori om hur dessa lärprocesser kan påverka och stimulera elevens utveckling och lärande. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer gjorda på två olika skolor, en privat skola och en kom-munal med gymnasielärare i … Kursen är en introduktion till Visuella och materiella kulturstudier som här kopplas till bildpedagogik. Bildpedagogik ska förstås som ett brett ämne, med tillhörighet i utbildningsvetenskap men genomsyrat av estetisk och praktisk kunskap som återfinns i såväl formella som informella lärmiljöer.

Studien fokuserar hur kunskaper framträder (perform, på engelska)i studenternas lärprocesser, kursexaminationer och i examensarbeten; det handlar om olika funktioner i användningen av multimodala representations- och presentationsformer (det vill säga som kombinerar t.ex. text, rörlig

Page 2. Artikel 8: Multimodala resurser för lärande. 2017 https://larportalen.skolverket.se. 2 (12) processer finns det ett växande  Coronapandemin har gett extra skjuts åt skolans digitalisering och digitala lärresurser blir allt viktigare i lärares och elevers vardag. Därför är det förstås centralt  kring digitala verktyg i undervisningen med barnens lärprocesser i fokus. Genom multimodala och digitala verktygen kan vi ge barnen möjlighet att på nya   1 feb 2021 De kallas ibland även för multimodala lärprocesser.

Multimodala lärprocesser

Emil Lindqvist.
Lathund kallforteckning

Multimodala lärprocesser

II, Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp. III, Språk och matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp.

Att lära med mer än ord En självetnografisk studie om multimodala lärprocesser på universitet: Authors: Ylikiiskilä Broberg, Kristin: Issue Date: 13-Aug-2014: Degree: Student essay: Series/Report no.: VT14 IPS01 PDGX61 Kandidatuppsats: Keywords: Lärande Semiotiska resurser Självetnografi Universitet Multimodal Externa och interna genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Kurskod: UB203Z Grupp A Vårterminen 2016 Kursansvarig Anna-Lena Ljusberg anna-lena.ljusberg@buv.su.se Kursadministratör Evelina Thåqvist, evelina.thaqvist@buv.su.se 08-1207 6203 Lärare Sofia Cedervall genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Kurskod: UB209Z Höstterminen 2017 Kursansvarig och examinator Elias le Grand Elias.leGrand@buv.su.se 08-1207 6534 Delkursansvariga Grupp A: Henning Årman Grupp B: Gudrun Schön-Johansson genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Kurskod: UB209Z Vårterminen 2018 Kursansvarig och examinator Elias le Grand Elias.leGrand@buv.su.se 08-1207 6534 Delkursansvariga Grupp A: Henning Årman Grupp B: Gudrun Schön-Johansson Grupp C: Annika Flick genom multimodala lärprocesser 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM Kurskod: UB206Z Grupp A Höstterminen 2016 Kursansvarig Elias le Grand Elias.legrand@buv.su.se 08 1207 6534 Kursadministratör Evelina Thåqvist, Evelina.Thaqvist@buv.su.se 08-1207 6203 till det multimodala perspektivet av kunskap. Estetik ingår i designen av lärandeprocesser. Vi kan också tala om estetik som en aspekt av kunskapens multimodala gestaltning, vilket hjälper oss att förstå att olika uttryck så att säga bär på olika möjligheter av förståelse och inlevelse.
Specialpedagogiska metoder och hjälpmedel

arkeologisk utgåvning gränse
maria sorensen pa
häxa på kvast
afaforsakring kontakt
uppskjuten skatt obeskattade reserver
adr utbildning orebro
vilka kommuner tar inte emot flyktingar

En självetnografisk studie om multimodala lärprocesser på universitet Kristin Ylikiiskilä Broberg Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: PDGX61 . Nivå: Grundnivå . Termin/år: Vt/2014 . Handledare: Caroline Berggren och Susanne Dodillet . Examinator: Mikael Nilsson . Rapport nr: VT14 IPS01 PDGX61

13) Dessutom behandlas estetiska lärprocesser och hur dessa kan användas för att stödja läs- och skrivutvecklingen. inklusive multimodala texter, analyseras. Digitala multimodala texter, där t.ex.