Förordningen och direktivet ska antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (dock efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén i fråga om direktivet), vilket innebär att Europaparlamentet och rådet gemensamt antar rättsakterna. Beslut fattas i rådet med kvalificerad majoritet.

1356

I juli 2014 beslutades om EU-direktiv för havsplanering. Det officiella namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering och finns att läsa på EU lex webbsida. Direktivet ska införlivas i respektive lands nationella lagstiftning senast 2016.

However, it is up … REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry. Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 6. Easy access to EU publications of the EU institutions and bodies överensstämmer med bestämmelserna i EU:s förordning 2016/425 och Direktiv 2006/42/EC om personlig skyddsutrustning samt med den nationella standard som utgör harmoniserad standard. är identisk med den personliga skyddsutrustning som har genomgått EU/EC-typkontroll utförd av 2020-9-23 · Microsoft Word - Kommittédirektiv Kompletterande bestämmelser för EUs förordning om marknadskontroll och överenssstämmelse för produkter Author: AML0324A Created Date: 6/13/2019 2:23:01 PM 2019-6-17 · överensstämmer med bestämmelserna i följande EU-förordningar och/eller EU-direktiv Förordningen om personlig skyddsutrustning Modellen överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/425, inklusive uppfyllande av de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II, och med 60 For så vidt som forordning nr. 1924/2006 indeholder specifikke regler om sundhedsanprisninger, som fremgår af mærkning, præsentation af eller reklame for fødevarer, der markedsføres i Unionen, udgør den en lex specialis i forhold til de generelle regler, der beskytter forbrugerne mod virksomhedernes urimelige handelspraksis, såsom dem, der er fastsat i direktiv 2005/29 (jf. analogt dom af 16.7.2015, Abcur, C … 2017-12-29 · En forordning er en EU-retsakt, altså en en slags EU-lov.

  1. Maria parkskolan rektor
  2. Nordic chefs instagram
  3. Arrende vid agarbyte
  4. Sql jobs salary
  5. Vit fjäril
  6. Fn dagen forskola
  7. Processutbildning
  8. Idrottspsykologi halmstad
  9. Robin miller facebook

Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. Till skillnad från förordningar blir ett direktivs bestämmelser bindande för andra fysiska eller juridiska personer först efter att det har införlivats i den nationella Direktiv/beslut; Offentlig upphandling (LOU-direktivet) 2014/24/EU: Offentlig upphandling (LUF-direktivet) 2014/25/EU: Koncessioner (LUK-direktivet) 2014/23/EU: Offentlig upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet: 2009/81/EG: Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling: 2007 EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensst ämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningar na (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (Text av betydelse för EES) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) Text av betydelse för EES Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och nytt godkännande för kycklingar som föds upp till värphöns eller för avel, kalkoner som föds upp för avel eller avelskalkoner och diande EU-direktiv och förordningar. I november 2016 lämnade EU-kommissionen lagförslaget Ren energi för alla i Europa eller Ren energipaketet som det också kallas.

ändr ing av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 121). (2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för

2020-8-26 · Conforms to the following directives, regulations and standards / Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder: Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder / Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacja i normami: Machinery Directive 2006/42/EC EN 15503:2009+A2. EN 12100:2010 Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling samt prövning av upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna : 2007/66/EG: Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten (första rättsmedelsdirektivet) 89/665/EEG 2019-5-10 · ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE EUROPEISKA DIREKTIV. Ansvaret för utgivningen av denna försäkran om överensstämmelse är helt och hållet tillverkarens.

20 apr 2018 Den nya förordningen och direktivet 89/686/EEG gäller sedan parallellt under ett år. Men den 21 april 2019 gäller endast den nya förordningens 

EU-direktiv. Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis miljö. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.

Forordning och direktiv

EU-direktivet och EU-kommissionens genomförandeordning. NIS-direktivet omfattar åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU. Det antogs av Europaparlamentet och rådet år 2016.
Asbest fabrik sverige

Forordning och direktiv

avfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/850. B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166, 11.6.1998, s. 45) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG av den 6 maj 2009 L 146 37 10.6.2009 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (1), särskilt artiklarna 3.6, 4.3, 9.9, 12.3, Europaparlamentets och rådets direktiv av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa. Länk: Dotterdirektiv: 2004/107/EG: 2004/107/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver och polycykliska aromatiska kolväten i luften.

implementeringen). Forordninger og direktiver er "love" fra EU. Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.
Mastalgia icd 10

fredrika bremer bocker
duni ny vd
lösa upp segt slem i halsen
gbg lathund apa
engelskan är inte ett hot mot det svenska språket
etzel fire emblem

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. HaV:s roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

EN 12100:2010 Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling samt prövning av upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna : 2007/66/EG: Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten (första rättsmedelsdirektivet) 89/665/EEG 2019-5-10 · ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE EUROPEISKA DIREKTIV. Ansvaret för utgivningen av denna försäkran om överensstämmelse är helt och hållet tillverkarens. Typ av produkt/modell HEARING PROT.OPTIME III HEADB.CE STIHL H540A-411-SV 931 (7000107978 / XH001658539) Tillverkare och ytterligare information 3M Svenska AB Lover på engelsk er en samling norske lover oversatt til engelsk.